نسترن اقتداری،هیراستایلیست حرفه ای

من نسترن اقتداری هستم

در زمینه استایلینگ مو به مدت 8 سال فعالیت حرفه ای داشته و طرح ریز مد مو هستم.
برای همراهی با من، شرکت در جلسات آموزشی، دستیاری حرفه ای و یا استایل موهایتان با من تماس بگیرید

نسترن اقتداری،هیراستایلیست حرفه ای

من نسترن اقتداری هستم

در زمینه استایلینگ مو به مدت 8 سال فعالیت حرفه ای داشته و طرح ریز مد مو هستم.
برای همراهی با من، شرکت در جلسات آموزشی، دستیاری حرفه ای و یا استایل موهایتان با من تماس بگیرید

برای بازدید وقت عروس، به تقویم رزرو مراجعه کنید.(به زودی)